چراغ COB 5 وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 5 وات

7چراغ COB وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 7 وات

چراغ COB متحرک 7 وات

چراغ COB متحرک 7 وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 10 وات

چراغ COB متحرک 12 وات

چراغ COB متحرک 12 وات

15 چراغ COB وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 15 وات

چراغ COB متحرک 18 وات

چراغ COB متحرک 18 وات

25 چراغ COB وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 25 وات

30 چراغ COB وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 30 وات

40چراغ COB وات

چراغ COB مدل DC با توان مصرفی 40 وات