27 ژوئن 2021

شاخص نمود رنگ CRI

شاخص نمود رنگ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓ واﻗﻌﻲ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي آن در زﻳﺮ ﻧﻮر ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺟﻊ، ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ.

ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻮح رﻧﮓ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر Color Rendering Index) CRI) ﻳﺎ Ra ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﻨﺪ.

این شاخص ﻋﺪدي ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 100 اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ واﻗﻌﻲﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ شاخص نمود رنگ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري، ﺗﻌﺪاد 8 ﻋﺪد رﻧﮓ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ و ﻣﻌﻴﻦ را در زﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ وﺿﻮح رﻧﮓ 100 و در زﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺷﻦ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ رﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه زﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ رﻧﮓ واﻗﻌﻲ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻓﺮق ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن ﻳﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻮدن وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي وﺿﻮح رﻧﮓ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺤﺖ آزﻣﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﻳﻚ ﻻﻣﭗ، ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮدن ﻃﻴﻒ ﻧﻮر آن اﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت وﺿﻮح رﻧﮓ ﻻﻣﭗﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻮر رﻧﮓ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎﻳﻲ در درك رﻧﮓ اﺷﻴﺎء ﻣﻲﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل:

ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﻧﻮر ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻓﻘﻂ داراي ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ ﻧﻮر ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ اﺷﻴﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻗﺮﻣﺰﻧﺪ،ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲآﻳﺪ.

شاخص نمود رنگ یا CRI
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ واﻗﻌﻲ رﻧﮓ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد.

اهمیت شاخص نمود رنگ

در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ، اﺗﺎق رﻧﮓ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزي، اﺗﺎق ﮔﺮﻳﻢ و آراﻳﺶ و… اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻤﻮد رﻧﮓ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد.

شناسهٔ نمودِ رنگ بالا سبب می‌شود تا کالاهایِ فروشگاه با رنگ واقعی حقیقی خودشان مشاهده شوند.

مفهوم رنگ واقعی کالا با توجه به تفاوت میان رنگی که به علت کیفیت پایین چراغ دیده می‌شود و رنگی که با نور خورشید (شناسهٔ نمود رنگ ۱۰۰) دیده می‌شود، پدید آمده‌است.

همچنین چراغ‌های ال ای دی با شناسهٔ نمود رنگ بالا در صنایع نساجی و بیمارستان‌ها نیز کاربردهای فراوانی دارند.

اهمیت حیاتی تشخیص تفاوت میان رنگ‌ها در این فضاها موجب شده‌است تا بیمارستان‌ها و کارخانجات نساجی به مشتری اول چراغ‌های ال ای دی با کیفیت تبدیل شوند.

چراغ‌های ال ای دی در کنار کیفیت بی‌نظیر خود، مصرفِ انرژی این مراکز را نیز به طرز شگفت‌آوری کاهش می‌دهند.

تمام محصولات آرام الکتریک از جمله پنل های ال ای دی، پرژکتور ال ای دی و … شاخص بالای 85 دارند.