27 ژوئن 2021

ﺷﺎر ﻧﻮري یا لومن Luminous Flux) Φ)

شار نوری یا لومن ﻣﻘﺪار ﻧﻮر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﻚ ﻻﻣﭗ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ.

واﺣﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي آن ﻟﻮﻣﻦ (lm) ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎر ﻧﻮري ﻫﺮ ﻻﻣﭗ در ﺟﺪاول ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﺎزﻧﺪه ﻻﻣﭗﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.

شار نوری ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻇﻬﺎر ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دارد.

ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻳﻚ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎر ﻧﻮري ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎر ﻧﻮري ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻻﻣﭗ ﭘﺮﻧﻮرﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

در حال حاضر منابع نوری ال ای دی بالاترین شار نوری را دارند.

نوردهی بدون خیرگی برتری این منابع نسبت به سایر منابع را تثبیت کرده است.

شار نوری را نباید با شار تابشی که معیاری برای سنجش توان کل نور گسیل‌شده‌است اشتباه گرفت.

شار نوری حاصل جمع وزنی توان همهٔ طول موج‌های باند مرئی است.

نوری که خارج از باند مرئی باشد شرکت داده نمی‌شود.

نسبت کل شار نوری به شار تابشی را اثرگذاری نوری[۶] می‌نامند.

زیرا شار نوری به گونه‌ای تعریف شده تا بازتاب‌دهندهٔ حساسیت متغیر چشم انسان به طول موج‌های مختلف نور باشد.

شار نوری یا لومن

با افتخار اعلام میکنیم محصولات آرام الکتریک از 90 لومن به ازای هر وات تا 120 لومن به ازای هر وات شار نوری دارند.

کیفیت و نوردهی بالای پنل های ال ای دی آرام الکتریک در کنار طراحی مدرن و شیک از مزیت های این محصولات هستند.